Elektripaigaldise auditi taotlus

  Auditi tüüp

  Omanik

  Valdaja

  Elektripaigaldise või selle osa andmed (alus vt Lisa 1)

  Ava internetist veebileht: www.elektrilevi.ee

  Sisene iseteenindusse ja vali Võrgulepingud ja -paketid, kust näed vajalikku infot:

  Elektripaigaldise ehitaja

  Elektripaigaldise projekteerija

  Elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (käidukorraldaja)

  Käidukorraldaja andmed täidetakse kui peakaitse on üle 100A

  Lisaks auditele soovin tellida auditi aluseks olevad mõõtmised

  Täiendav kokkulepitud info esitatavate mõõteprotokollide, -meetodite kohta, vastavusavalduste otsustusreegel, arvamuste või tõlgenduste alus.

  Auditi tellija

  Taotluse esitaja

  Tehnoaudit OÜ hoiab auditi käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsena ega avalikusta seda kolmandatele osapooltele va Eesti Akrediteerimiskeskusele ja seaduses ettenähtud juhtudel.

  LISA 1

  Elektripaigaldise liitumisleping ning sellega seotud info on kätte saadav Elektrilevi e-teenindusest: https://www.elektrilevi.ee/

  Väljavõte Majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määrusest nr 86 “Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele”:

  § 7. Auditiks esitatavad andmed ja dokumendid

  (1) Auditiks esitatakse:
  1) kasutusele võtmisele eelneva auditi puhul andmed elektripaigaldist ehitanud isiku kohta ning korralise ja erakorralise auditi puhul lisaks ka andmed elektripaigaldise ümberehitustöid teinud isiku kohta, kui see on asjakohane;
  2) elektripaigaldise võrguühenduse ühenduspunkti määratleva dokumendi koopia kasutusele võtmisele eelneva auditi puhul;
  3) andmed elektripaigaldise peakaitsme nimivoolu kohta;
  4) elektripaigaldise käidukava ja andmed elektripaigaldise eest vastutava kompetentse isiku (kasutamise järelevaataja ehk käidukorraldaja) kohta, kui need on õigusakti kohaselt nõutavad.

  (2) Auditi lähteandmeteks on järgmised dokumendid:
  1) kasutusele võtmisele eelneva auditi puhul elektripaigaldise projekt koos teostusjooniste ja võimalike parandustega ning kui projekti on kontrollinud projekti koostajast sõltumatu pädev ehk kompetentne isik, siis ka tema hinnang projekti nõuetele vastavuse kohta;
  2) korralise auditi puhul elektripaigaldise kohta käivad tegelikkusele vastavad skeemid ja joonised;
  3) elektripaigaldise osaks olevate elektriseadmete tehnilisi andmeid sisaldavad dokumendid;
  4) kaetud tööde aktid koos vastavate joonistega (vähemalt maandusseadme, maakaablite, kaetud installatsiooni ja küttekaablite kohta);
  5) auditiks vajalikus mahus teostatud ajakohased elektripaigaldise kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste protokollid koos kokkuvõtva aruandega;
  6) elektripaigaldise osaks olevate elektriseadmete seadistustööde aktid;
  7) võimalike eriotstarbeliste seadmete mõõtmiste- ja katsetuste protokollid vastavalt tootja nõuetele;
  8) kui elektripaigaldisele on varem tehtud audit või tehniline kontroll, siis ka selle protokoll ühes mõõtmis- ja katsetulemuste aruandega;
  9) elektripaigaldise laiendus- ja ümberehitustööde või elektripaigaldise osistes teostatud elektritööde kohta asjakohased joonised ja kontrollidokumendid.